Daň z nemovitosti 2024

 

Každý, kdo během roku 2023 nabyl do svého vlastnictví nemovitost, bez ohledu na to, zda šlo o koupi, dědictví nebo dar, musí do konce ledna 2024 podat na finanční úřad přiznání k dani z nemovitých věcí. Na základě podaného daňového přiznání finanční úřad vyměří daň, kterou je nutné zaplatit do 31. května 2024. Poplatníci, kteří naopak vlastnická práva k nemovitosti prodejem, či darováním pozbyli, musí podle zákona informovat finanční úřad o změně vlastnictví.

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2024

V souvislosti s nabytím vlastnického práva se majitel nemovitosti stává poplatníkem daně a je povinen podat přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně. V přiznání majitelé nemovitostí musí sami vyčíslit výši daně a uvést předepsané údaje i další okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Přiznání se podává pouze jednou, jen v situaci, kdy u nemovitosti dojde k výraznějším změnám, které mají vliv na celkovou výši daně, se podává přiznání nové.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok musí podat všichni majitelé nemovitostí, kteří si nemovitost pořídili v průběhu roku 2023 a kteří jsou zároveň k 1. lednu 2024 evidováni v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci nemovitosti podávají daňové přiznání samostatně – každý za svůj podíl na nemovitosti. Jedno přiznání za všechny spoluvlastníky se podává pouze v případě, že jeden ze spoluvlastníků podá přiznání na celou nemovitou věc jako společný zástupce. Za nemovitost ve společném jmění manželů podává přiznání pouze jeden z manželů.

Začátkem ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákona o dani z nemovitých věcí. Zavádí řadu změn, některé změny budou zohledněny automaticky, v některých případech je ale nutné podat nové daňové přiznání. Například garáž již nepůjde danit dle způsobu faktického užívání (třeba jako sklad ovoce), tedy jako příslušenství k obytnému domu. Zdanění nově podléhá tomu, jak je garáž zapsána v katastru nemovitostí. Pokud máte objekt, který je v katastru nemovitostí veden jako garáž, je třeba jej přiznat jako garáž. Jesliže objekt jako garáž nepřiznáváte, musíte podat nové daňové přiznání. A naopak, v případě, že vlastníte garáž, která není jako garáž vedena v katastru nemovitostí, je nutné ji přiznat jako ostatní zdanitelnou stavbu. Podrobné informace o tom, ve kterých situacích musíte podat daňové přiznání podle nové právní úpravy, najdete na stránkách Finanční správy.

Kdy se podává dílčí daňové přiznání k dani z nemovitosti

Dílčí daňové přiznání podávají poplatníci, kteří již přiznání v minulých letech podali, ale u jejich nemovitostí došlo v průběhu roku 2023 k podstatným změnám, které mají vliv na vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy byla u nemovitosti provedena nástavba nebo přístavba, nebo pokud byla změněna velikost po odprodání části pozemků. Vlastní-li poplatník více nemovitostí, které spadají pod stejný finanční úřad, a jednu z těchto nemovitostí během roku 2023 prodal, je povinen podat dílčí, nebo řádné daňové přiznání. V řádném daňovém přiznání poplatník uvádí všechny nemovité věci ve svém vlastnictví k 1. lednu 2024. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvádí jen změny a výpočet celkové daně.

Kdo nemusí podat přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou, proto je nemusí podávat majitelé nemovitostí, u kterých v roce 2023 nedošlo k žádné změně. Nové přiznání není třeba podávat ani v případech, kdy obec změnila výši místních koeficientů, které mají vliv na konečnou výši daně. Kvůli zvýšení sazby daně z nemovitostí o 80 %, které je platné od 1. ledna 2024, daňové přiznání rovněž podávat nemusíte. Informaci o nové výši daně dostane každý poplatník od finančního úřadu.

Podle zákona o dani z nemovitých věcí, je každý, kdo v roce 2023 prodal, daroval, nebo jiným způsobem pozbyl vlastnická práva k nemovitosti, ze které platil daň, povinen informovat nejpozději do 31. ledna 2024 příslušný finanční úřad o změně vlastnictví. Protože zákon nestanoví formu podání takového oznámení, postačí zaslat dopis s informací, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je úterý 31. ledna 2024

Přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2024. Pokud byl ještě v průběhu roku 2023 podán návrh na vklad na katastr nemovitostí, ale do 31. prosince 2023 ještě nebylo rozhodnuto o jeho povolení, je třeba podat přiznání nejpozději do třech měsíců po zapsání vkladu práva vlastnického do katastru. Stejné pravidlo platí i případě dědického řízení, které přesahuje z jednoho roku do dalšího.

Jak správně vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí

Nejsnazší cestou je vyplnit formulář s průvodcem na Daňovém portálu Finanční správy. Před samotným vyplňováním si je dobré připravit výpis z katastru nemovitostí, případně si nemovitost vyhledat přímo na webových stránkách katastru. Na adrese adisepo.mfcr.cz stačí kliknout na „Elektronická podání pro finanční správu“, následně na „Elektronické formuláře“ a „Daň z nemovitých věcí“. Po kliknutí na „Vyplnit z průvodce“ je možné formulář vyplnit snadno za pomocí návodných otázek. Aplikace obsahuje veškeré číselníky potřebné pro vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.

Finanční úřad se doplňuje podle toho, kde se nemovitost nachází, nikoli podle trvalého bydliště majitele nemovitosti. Jestliže přiznáváte nemovitosti v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, musíte daňové přiznání podat samostatně u každého z nich.

Pro podání daňového přiznání lze využít Daňovou informační schránku plus (DIS+), se kterou je možné podat daňové přiznání, i když poplatník nemá zřízenou datovou schránku. Daňová informační schránka plus nabízí několik nadstandardních funkcí, například možnost předvyplnění daňového přiznání údaji z předchozího přiznání nebo kontrolu zadaných údajů na katastru nemovitostí přes tlačítko „Ověření na katastr nemovitostí“.

Daň z nemovitých věcí 2024

Daň z nemovitých věcí se platí pravidelně každý rok za pozemky, budovy, inženýrské stavby a jednotky zapsané v katastru nemovitostí. Rozhodným datem je 1. leden 2024. Pokud 1. ledna 2024 vlastníte nemovitost, platíte daň z nemovitosti za celý rok. Některé stavby jsou od daně osvobozeny, například obytné domy, nebo byty ve vlastnictví držitele průkazu ZTP případně ZTP/P pobírající příspěvek na živobytí. Všechny situace, ve kterých platí osvobození od daně, jsou uvedeny v § 4 a 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí za garáž, garážové stání nebo sklep

Pokud je v kupní smlouvě na byt garážové stání definováno jako právo užívat určitou část společných prostor domu, pak se garážové stání do daňového přiznání neuvádí stejně jako parkovací stání, které je definováno jako podíl na pozemku náležící k bytu. Jestliže je garáž zakoupena zvlášť jako samostatný nebytový prostor, je nutné ji do daňového přiznání uvést. Garáž se pak uvede jako další jednotka do jednoho přiznání společně s bytem. Sklep, lodžie nebo balkon patří k příslušenství bytu a samostatné daňové přiznání se za ně nepodává.

Výše daně z nemovitosti

Samotná daň je složena z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Každá daň se počítá jinak a její výše závisí i na velikosti obce, ve které se nemovitost nachází. Základní sazba daně se násobí koeficientem, který vychází z počtu obyvatel, a také místním koeficientem, jež určuje sama obec. Konkrétní koeficienty najdete ve vyhledávači na webových stránkách Finanční správy.

Jak snadno zjistit výši daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí vyměřuje finanční úřad na základě daňového přiznání. O výši daně poplatníky vyrozumí automaticky zaslanou složenkou nebo prostřednictvím datové schránky, je-li zřízena. Nicméně kompletní informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku, případně přeplatku včetně platebních pokynů je možné získat i v elektronické podobě na e-mail. K tomu je potřeba na finanční úřad do půlky března 2024 podat žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Aktuální výši daně je možné jednoduše zjistit během několika kliknutí na Daňovém portálu Finanční správy. Ze seznamu si stačí vybrat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a následně kliknout na vyplnění s průvodcem. Po zadání všech potřebných údajů se daň vypočítá automaticky.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je nutné zaplatit do 31. května 2024. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou. Jestliže je daň vyšší, lze platbu rozdělit na dvě stejné splátky. První je třeba uhradit do 31. května, druhou do 30. listopadu 2024. Výjimka platí pro zemědělce a chovatele ryb, kteří mohou daň zaplatit ve dvou splátkách v termínech do 31. srpna a do 30. listopadu a to bez ohledu na výši daně. V případě, že daň vychází na méně než 30 Kč, platit se nemusí. Pouze u spoluvlastnických podílů na pozemcích se daň předepisuje vždy a to v minimální výši 50 Kč. Obdobně se postupuje u daně ze staveb a jednotek.

Jak zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit v hotovosti na pokladně příslušného finančního úřadu, poštovní poukázkou, převodem z účtu, nebo prostřednictvím SIPO – k tomu je zapotřebí na finanční úřad podat oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doložit spojovací číslo SIPO. Platbu je nutné zaplatit tak, aby byla do 31. května 2024 připsána na příslušný účet správce daně.

Pro platbu převodem z účtu – předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro daň z nemovitých věcí je 7755, matriková čísla účtů finančních úřadů najdete na stránkách Finanční správy České republiky, kód banky je 0710 (ČNB) a jako variabilní symbol se používá rodné číslo poplatníka.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2024: Zrušena

Dříve se platila daň z nabytí nemovitých věcí, její výše byla 4 % z kupní ceny. Tato daň byla k 26. září 2020 zrušena.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí vždy prodávající a přiznává ji v rámci běžného daňového přiznání. Sazba daně z prodeje nemovitosti činí 15 % ze zisku, jde tedy o rozdíl mezi prodejní cenou a původní kupní cenou. Existuje několik situací, kdy je prodej nemovitosti od daně osvobozen.

 

 

 

info@yourmove.cz

MARTIN SOUČEK © Copyright 2024. All Rights Reserved. Cookies a podmínky používání